Laddbox bidrag

Bidrag till Laddbox

Möjligheten till att kunna ladda fordonet hemma utgör ett av de primära kraven när det kommer till investeringen i elfordon. Det hela blir visar sig vara ännu mer värdefullt om man för närvarande behöver förhålla sig till en fullspäckad vardag med en massa "måsten".

Det hela innebär således att man knappast kan allokera tid till att vänta på att elfordonet ska laddas via publika laddstationer. Istället vill man kunna koppla in fordonet för laddning i samband med att man anländer hem, för att sedan ha ett fulladdat fordon tillgängligt på morgonen.

För att uppnå ovanstående bör man rikta in sig in på att beställa hem en laddbox med kapaciteten att leverera den effekt som förväntas. Inledningsvis återspeglades kostnaden för en laddbox och installation av en förhållandevis hög kostnad, något som innebär att endast få utvalda kunde unna sig det hela.

Dock har det hela kommit att förändras markant på senare år, där framförallt den skattereduktion som finansieras av den svenska staten, något som för övrigt har som mål att göra det enklare för gemene man att installera en laddbox.

Inför 2021 valde nämligen den svenska regeringen att erbjuda en morot för att locka fler hushåll till att investera i betydligt mer miljövänliga lösningar, något som ämnas realiseras genom att tillhandahålla den så kallade "gröna bidraget".

Det hela är i grunden ett samlingsbegrepp för en rad ändamål vilka kan åberopas som ett led i att kunna finansiera projektet i fråga. Härnäst redogör vi för några av de vanligaste användningsområdena vilka "den gröna bidraget" ämnar tillämpas inom:

 • 50% av den totala kostnaden för laddbox, installationsförfarandet och den associerad materialen som härledas till installationen i fråga.


 • 15% av den totala kostnaden gällande arbetet och den materiel som nyttjas i samband med installation av system vilka ämnar nyttjas till att lagra egenproducerad energi.

 • 15% av den totala kostnaden när det kommer till arbete och den materiel som nyttjas i samband med installation av ett nätanslutet system som återspeglas av solceller.

Reglerna innebär att man i rollen som kund behöver ej längre bemöda sig med att söka bidraget via Naturvårdsverket i efterhand. I stället kommer avdraget att tillämpas direkt i samband med att man köper och låter installera en laddbox för privat bruk.

Härnäst kommer vi att fokusera mer ingående på att belysa mer ingående hur det hela kan komma att tillämpas ytterligare, framförallt när det kommer till installation av en laddningspunkt avsedd för elfordon.

Skattereduktion vid installation av laddningspunkt för elfordon

Precis som vi nämnde tidigare behöver man ej längre ansöka om den gröna bidraget i efterhand via Naturvårdsverket. I stället kommer det hela att manifesteras på den faktura som man erhåller från återförsäljaren/installatören den laddbox som man valt att förvärva.

Det som många tenderar dock att förbiser härleds till det faktum att skattereduktionen kan tillämpas både vid köpet av en laddstolpe och/eller laddbox. Rent konkret fungerar det hela i likhet med den förfaringssätt som härleds till ROT-avdraget.

Dock är det endast bolaget som installerar laddboxen som innehar rätten att tillämpa avdraget direkt via den faktura som man skickar ut till kund. Även om vi nämnt det tidigare vill vi återigen understrykas att man måste beställa laddboxen och installationstjänster från en och samma aktör för att kunna nyttja den skattereduktion som erbjuds för laddbox.

Det maximala taket som gäller för den skattereduktion som man får tillämpa när det kommer till laddboxen och installationsförfarandet återspeglas i skrivande stund av ett belopp om 50 000 kr per person och kalenderår.

Obs: Om man under året betalat in för lite skatt in till statskassan kan det saknas utrymme för att nyttja den eftertraktade skattereduktionen. I de fall kan man använda sig av en annan person som återfinns inom hushållet för att kunna åberopa det hela.

Villkor som måste uppfyllas för skattereduktion

För att man överhuvudtaget ska kunna åberopa bidraget för laddbox behöver man uppfylla ett antal villkor. Härnäst kommer vi att i punktform redogöra för det hela övergripande för att du enklare ska kunna skapa dig en adekvat bild för vad som gäller i ditt fall.

Installationen måste avse följande:

 • ett privat hushåll (villa, ägarlägenhet m.fl.) som i sin tur ägs av den individ som ämnar nyttja skattereduktionen.

 • en bostadsrättslägenhet som ägs av den individ som skattereduktionen i fråga ämnar tillämpas för.

 • en byggnad som för närvarande återfinns under utförandefasen och som även ägs av individen som ansöker om att nyttja skattereduktionen.

 • Kunden, eller de individer vilka identifieras som identifieras som föräldrar till den som skattereduktionen gäller.

Villkor för laddningspunkt

 • Laddningspunkten i fråga måste vara utrustad med möjligheten att mäta förbrukad el i kombination med debitering av kostnaden för den förbrukade mängden.

 • Laddningspunkten i fråga skall även återspeglas av de uttag/anslutningsdon vilka projiceras i standarden för EN 62196-2 när det kommer till fordon av typ 2.

 • Laddningspunkten i fråga skall återspegla ett av de uttag/anslutningsdon vilka projiceras av standarden EN 62196-3 för elfordon av typen Combo.

Följande godkänns ej för skattereduktion

Det existerar en rad moment där skattereduktion inte kan åberopas. För att du enklare ska få möjligheten att få en uppfattning om vilka situationer det hela kan röra sig om kommer vi nedan att belysa de vanligaste!

 • Installation av laddningspunkter vilka nyttjas av flera hushåll
 • Alla de laddningspunkter vilka klassas som mobila
 • Andra typer av standarder gällande anslutning än angivna
 • Övriga typer av kostnader vilka relateras till installationsförfarandet

Det ska även understrykas att själva betalningen måste tillämpas via en elektronisk metod för att man ska kunna nyttja det hela. Med andra ord går det ej att använda sig av kontanter, även om de pengar man ämnar nyttjas härleds till helt legitima källor såsom lön, utdelning, m.fl.

Skattereduktion för grön teknik

Den gröna bidraget som tillämpas vid installation av laddbox för elfordon återspeglas sedan 2021 i form av skattereduktion för grön teknik – något som för övrigt röstades igenom av regeringen under 2021.

Vi behöver dock även understryka det faktum att det hela ämnar även  återspeglar en rad andra användningsområden. Vänligen notera att vi belyste flera av dessa tidigare i guiden. Dock ämnar vi härnäst att belysa det hela mer ingående som ett led i att cementera synsättet:

 • Solceller: Installationen av ett solcellssystem som kopplas till fastighetens huvudnät. Som fastighetsägare har det blivit oerhört populärt att låta installera solceller vilka för övrigt kommer väl tillhands, framför allt på grund av den alarmerande ökningen av kostnaden för el. Vid valet att installera solceller på fastighetens tak erbjuds man möjligheten till att erhålla en skattereduktion upp till 15%. Vänligen uppmärksamma att det hela inkluderar kostnaden för både arbete och material.

 • Lagring: Om man ämnar installera system vilka möjliggör lagring av energi som produceras på egen hand är man berättigad till att ansöka om en skattereduktion. Det hela återspelas i form av b.la ett batteri som ämnar lagra den el som man producerat för privat bruk. Vänligen notera att det hela återspeglas av en betydligt högre skattereduktion med upp till 50%. Det hela avser för övrigt både arbete och den materiel som krävs för att realisera det hela.

Precis som tidigare nämnts ämnar skattereduktion ersätta den gamla subventionerade bidraget som privatpersoner hade möjligheten att åberopa i samband med ovanstående användningsområden.

Återigen vill vi uppmärksamma dig på det faktum att man som mest kan välja att ansöka om 50 000 kr i form av skattereduktion, något som ska tilläggas gäller per kalenderår och person.

En annan aspekt som vi tidigare berört kortfattat men som ändå behöver understrykas är att man kan komma att nekas avdraget om det framkommer att man betalat in otillräckligt med skatt för den kalenderår som det hela avser.

Först till kvarn gäller

Enligt den svenska regeringen har man allokerat 200 miljoner SEK per kalenderår som privatpersoner kan välja att ansöka om som ett led i att finansiera sitt projekt. Om den nämnda summan tar slut tidigare än beräknat kommer man behöva finna sig i att behöva fram till nästa år för att kunna söka bidraget

Just därför är det smart att göra sig införstådd med hur mycket av den allokerade summan som finns att tillgå innan man väljer att söka skattereduktionen. I och med att ansökningar gällande bidrag till laddbox kommit att öka explosionsartat de senaste åren är det ingen vild gissning att ovanstående kan komma att realiseras tidigare än vad man på förhand bedömt vara realistiskt!

Kom ihåg!

Bidrag till laddbox och andra tillämpningsområden klassificeras inom sammanhanget för samma sak. Det hela innebär att om man exempelvis ämnar låta installera en laddbox, inklusive solceller under en och samma kalenderår kommer man att kunna nyttja upp till 50 000 kr maximalt! En smartare strategi är således att söka bidrag till laddbox under ena året, medan man direkt i början av den andra året väljer att ansöka om bidrag till solceller. Man kan självfallet välja att ansöka om det hela i omvänd ordning så länge som man känner sig bekväm med det hela.

Vanliga frågor

Härnäst ämnar vi besvara några av de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till den subventionerade statliga bidraget för laddbox.

Vad innebär egentligen den "gröna avdraget" egentligen?

Den gröna avdraget implicerar på en statligt subventionerad avdrag som kan tillämpas vid införskaffandet av miljövänliga energialternativ. Det hela omfattar men begränsas ej till b.la installation av laddbox, solceller, lagring av egen producerat energi etc. För mer information om vilka områden det hela kan tillämpas inom, vänligen ta besök Skatteverkets webbplats.

Hur mycket kan man ansöka maximalt när det kommer till bidrag till laddbox?

I skrivande stund kan man ansöka upp till 50% när det kommer till den subventionerade skattereduktionen. Vänligen uppmärksamma det faktum att det hela avser både installationen och själva enheten i fråga. Det ska dock nämnas att man måste välja en och samma leverantör - både för installationen och enheten i fråga för att kunna åberopa det hela.

Hur ansöker man rent konkret om bidrag till laddbox?

Privatpersoner behöver ej explicit söka bidraget. I stället kommer det hela att dras per automatik från fakturan så länge som man bedöms uppfylla de krav vilka härleds till det hela. För kommersiella aktörer i form av bolag, bostadsrättsföreningar, m.fl. behöver man besöka webbplatsen för Naturvårdsverket där det återspeglas hur man går tillväga för att söka det bidrag som avser kommersiella tillämpningsområden.

Vilka typer av laddboxar omfattas av bidraget?

De krav vilka ställs för att en laddbox ska kvalificeras för bidraget i fråga återspeglas av att laddningspunkter skall ha stöd för mätning av förbrukad el, samt debiterbar kostnad för den el som förbrukas. Vidare skall även laddningspunkter inkludera uttag/anslutningsdon vilka härleds till Typ 2 (EN 62196-2), alternativt CCS/Combo (EN 62196-3). Vänlige notera att det hela kan ha kommit att ändras vid tiden som du tar del av denna text.

Får man ansöka om bidrag till laddbox även vid självinstallation?

Enligt den svenska lagen får man ej själv installera en laddbox, såvida man ej innehar behörighet för det hela vill säga. Det hela grundas i det faktum att en laddbox förväntas kopplats in till huvudsäkringen, något som i sin tur medför kontakt med högspänning. Just därför måste man antingen vara elektriker eller inneha de certifikat vilka efterfrågas för att installationsförfarandet skall ej bryta mot den svenska lagen! 

Kan man ansöka om bidrag till laddbox för varje ny laddbox som man införskaffar?

Enligt den rådande lagen får man endast ansöka om bidrag till laddbox en gång per person och hushåll. Det hela innebär att om man exempelvis skulle införskaffa två laddboxar kommer man ej att kunna ansöka om den gröna bidraget på nytt eftersom den endast kan åberopas en gång per hushåll och person. Det ska även nämnas att det hela gäller även oberoende av hur många elfordon man införskaffat.

Kundvagn
På evfactory.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och ge dig ytterligare funktionalitet.
Börja skriva för att se produkter du letar efter.
Butik
0 artiklar Varukorg

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösning

Alla laddpaket innehåller allt som behövs 
för en komplett laddlösning (inkl. installation).

Under respektive produkt kan du se exakt vad som ingår i paketet. För att se våra olika paketlösningar klicka på butiken nedan.

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösningen

Alla laddpaket innehåller allt som behövs för en komplett laddlösning.