Lastbalansering

Laddbox lastbalansering - En detaljerad guide

Om du funderat på att beställa hem en laddbox har du förmodligen redan befattat dig med termen "lastbalansering". För den icke-insatte kan det hela tolkas som en mindre viktig detalj i sammanhanget.

Dock utgör lastbalansering en ytterst viktig aspekt vid valet av laddbox – något som vi ämnar göra dig införstådd med i denna detaljerade guide. För att undvika en långdragen diskussion under inledningsfasen räcker det att nämna det faktum att lastbalanseraren ansvarar för att "balansera" elförbrukningen mellan hushållet och vederbörande elfordon.

För att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi att besvara en rad frågor vilka härleds till en lastbalanserare. Några av dessa återspeglas av men begränsas ej till  huruvida det anses vara ekonomiskt befogat att införskaffa en enhet med denna funktionalitet, typer av lastbalanserare, vanliga fallgropar att undvika med flera.

 

Vad innebär egentligen lastbalansering?

När det kommer till lastbalansering hos en laddbox ämnar det hela återspegla en inbyggd funktion som klarar av att anpassa den existerande elförbrukningen i fastigheten till en pågående laddning av vederbörande elfordon.

En vanlig företeelse vid laddning utan lastbalanserare är att proppen går med jämna mellanrum. Det hela uppstår oftast i samband med att flera hushållsapparater är i gång, samtidigt som vederbörande fordon laddas.

Grundidén med lastbalansering är således att undvika överbelastning på huvudsäkringen, något som i sin tur innebär att man undviker farliga situationer vilka i värsta fall kan resultera i livshotande tillstånd.

Den praktiska tillämpningen

De flesta av de privata hushåll vilka återfinns inom rikets gränser har en säkring på upp till 25 A (ampere). Det hela räcker (i de flesta fall) att förse hushållsapparater med ström, där exempelvis diskmaskin, kylskåp, mikrovågsugn, TV m.fl ingår.

En traditionell laddare för elfordon som återspeglas av en effekt av 3.7kW kräver generellt sett 16A (ampere). Det sistnämnda innebär att det kvarstår cirka 9A (ampere) för övriga apparater.

Skulle exempelvis hushållsapparaterna behöva allokera en högre effekt än de kvarstående 9A, samtidigt som batteriet hos elfordonet laddas kommer effekt hos laddboxen att per automatik sänkas som ett led i att motverka överbelastning hos den existerade huvudsäkringen.

Typer av lastbalanserare

När det kommer till lastbalansering återspeglas det hela av tre typer, nämligen dynamisk- statisk- och manuell lastbalansering. För att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi nedan kortfattat att redogöra för de nämnda typerna.

Dynamisk lastbalanserare

Denna form av lastbalanserare är främst avsedd att nyttjas i samband med installation av laddboxar avsedda för privat bruk. Funktionaliteten hos en dynamisk lastbalanserare manifesteras i form av att effekten hos laddboxen anpassas baserat på den existerande kapaciteten som för närvarande finns tillgänglig.

 

Ett konkret exempel projiceras i form av att laddningseffekten minskar i omfång under de timmar som hushållet är mest aktivt, där matlagning, tvätt och disk härleds till några av de aktiviteter vilka kräver mest el-resurser.

 

Å andra sidan effektiviseras laddningen under natten då aktiviteten inom hushållet sjunker markant, något som frigör betydligt större mängder av el. Med den dynamiska lastbalanseraren behöver man således aldrig oroa sig för att huvudsäkringen överbelastas för den delen.

 

Statisk lastbalanserare

När det kommer till den statiska lastbalanserare nyttjas det hela vid existensen av mer än ett laddstation. Några av de vanligaste situationer för när en statisk lastbalanserare tillämpas härleds således till de publika laddstationerna. 

 

Dock har det även blivit vanligt att installera det hela i kombination med de laddstolpar vilka blivit vanliga på senare tid, framför allt när det kommer till bostadsrättsföreningar vilka strävar mot att bidra till en mer hållbar miljö.

 

På en konkret plan manifesteras funktionalitet i form av att varje specifik laddstolpe allokerar en maximal effekt som aldrig kan överskridas. Det hela innebär att vid laddning av fler fordon på en och samma gång kan aldrig huvudsäkringen för den specifika laddstation överbelastas – något som i sin tur motverkar potentialen till uppkomsten av farliga situationer.

 

Manuell lastbalanserare

Denna typ av lastbalanserare är precis som det låter, en manuell funktion som erbjuder vederbörande möjligheten till att ställa in den effekt man önskar nyttja. Det hela åstadkoms vanligt via en associerad app från tillverkaren i fråga.

 

Genom att nyttja ett manuellt förfaringssätt gällande lastbalansering har man möjligheten till att själv avgöra vilka tider man önskar ladda med full effekt, samt under vilka perioder som laddningen ska återspeglas av en minimal effekt.

 

Vanligtvis projiceras det hela genom att man tillämpar en högre effekt under tider då hushållet är minst aktivt – något som vanligtvis inkluderar arbetsdagar och nätter. Samtidigt laddar man på en minimal effekt mellan 16:00 – 22:00, tider under vilka de flesta hushåll tenderar att vara som mest aktiva.

 

Hur mycket får man betala för en lastbalanserare?

Kostnaden för en lastbalanserare återspeglas vanligtvis i form av en tilläggstjänst i samband med installationen av själva laddboxen. På en generell plan kan man dock räkna med en extra kostnad mellan 5 000 – 15 000 kr.

 

Slutkostnaden är dock något som främst baseras på installatören och de förutsättningar som existerar för att det hela ska kunna realiseras.

 

Det ska dock nämnas att installation av lastbalanserare till den valda laddboxen kan reduceras betydande i form av 50%, något som möjliggörs via nyttjandet av den så kallade avdraget för grön teknik.

 

Ett begränsat urval av laddboxar har en lastbalanserare inbyggd, dock tenderar dessa att återspeglas av en betydligt högre pris. Med andra ord mynnar det helt i slutändan i form av en och samma pris.

 

Lastbalansering och förväntad effekt

De delar vilka styr effekten gällande laddningen härleds till fordonets ombordskapacitet, den kapacitet som laddboxen återspeglas av, fastighetens- och laddboxens huvudsäkring, inklusive de kablar som används i samband med installationsförfarandet.

På en generell nivå tenderar den svagaste länken att diktera den effekt som man får ut, något som i sin tur innebär att man måste säkerställa att var och en av de delar vilka utgör det hela faktiskt uppfyller de förväntade kraven!

Nedan återspeglas den effekt som man kan förvänta sig att få ut via en laddbox, något som framför allt dikteras av den huvudsäkring som fastigheten utrustats med.

Notera att det hela implicerar på den maximala effekt som man hypotetiskt sett kan få ut och ej den garanterade effekten. Värdena vilka återspeglas under "Max. laddningseffekt" indikerar värden med eller utan lastbalanserare.

Huvudsäkring

Fas

Ombordskapacitet för elfordon

Laddbox kapacitet

Max. laddningseffekt

16 A

3-fas

16 A (11 kW)

22 kW

6,9 kW / 11 kW

20 A

3-fas

16 A (11 kW)

11 kW

11 kW / 11 kW

25 A

3-fas

32 A (22 kW)

22 kW

14 kW* / 17 kW*

35 A

3-fas

32 A (22 kW)

22 kW

22 kW* / 22 kW*

16 A

1-fas

16 A (3,7 kW)

11 kW

2,3 kW / 3,7 kW

20 A

1-fas

16 A (3,7 kW)

11 kW

3,7 kW / 3,7 kW

20 A

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

3,7 kW / 4,6 kW*

25 A

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

4,6 kW* / 5,7 kW*

35 A

1-fas

32 A (7,4 kW)

22 kW

7,4 kW* / 7,4 kW*

* För att få ut den specificerade effekten behöver man även (oftast) uppgradera kablaget, något som ofta tillkommer i form av en extra kostnad.

Exempel på laddbox med lastbalanserare

För att förse dig med en konkret exempel när det kommer till en laddbox med lastbalanserare, låt oss anta att vi äger en fastighet med 3-fast 16A, något som för övrigt motsvarar 11 kW. Den huvudsäkring som för närvarande återfinns hos fastigheten i fråga återspeglas av en effekt på 16A.

Ponerar vi att man låtit installera en laddbox utan lastbalanserare kommer man endast kunna ta del av en effekt på cirka 10A. Överstiger man det hela riskerar man att överbelasta huvudsäkringen, något som kan leda till livshotande följder.

Genom att låta installera en lastbalanserare kommer man att kunna ladda med den högsta möjliga effekten, utan att behöva förhålla sig till resten av hushållets elbehov. Det hela innebär att man i genomsnitt laddar fordonet 60% snabbare än vanligt.

Komplettera laddboxen i efterhand med en adekvat lastbalanserare

Om man redan låtit installera en laddbox men missbedömt behovet av en lastbalanserare behöver man ej oroa sig för överbelastningar av huvudsäkringen eftersom det hela kan installeras i efterhand.

På en generell nivå tenderar man att installera en ytterligare energimätare vid den inkommande elcentralen, samtidigt som man kopplar en ethernetkabel mellan den installerad energimätare och själva laddboxen.

Därefter behöver laddboxen i fråga konfigureras via fastighetens huvudsäkring. Vanligtvis rekommenderar man att låta installera en lastbalanserare vid en och samma tillfälle, eftersom man då kan nyttja den lukrativa gröna teknikavdraget i form av 50%!

När väl lastbalanserare aktiveras kommer den att operera per automatik utan att man för den delen behöva övervaka enheten. Fordonet laddning kommer i sin tur att anpassas samt optimeras löpande – något som grundas på hur den el som förbrukas av övriga apparater i hushållet.

Det ska även understrykas att fastighetens förbrukning kommer allt att prioriteras gentemot fordonets laddning, där den resterande el som blir över kommer att nyttjas till att ladda elfordonet.

Vanliga frågor

Härnäst ämnar vi belysa de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att reflektera över när det kommer till en laddbox med lastbalansering.

Är det möjligt att nyttja den göra avdraget även för lastbalansering?

Självklart kan man även använda sig av den gröna avdraget även i samband med installationen av en lastbalanserare till den utvalda laddboxen. Det ska dock understrykas att både laddboxen och installationsförfarandet måste utföras av en och samma aktör för att man ska kunna ta del av det hela. Vänligen uppmärksamma att avdraget gäller även på extrautrustning i form av kablar, hållare m.fl.

Vilka typer av lastbalanserare existerar det för närvarande?

I skrivande stund existerar det tre typer av lastbalanserare när det kommer till laddboxar. Dessa återspeglas av en dynamisk, statisk- och manuell-funktion. Vilken av dessa som man ska välja i slutändan beror främst på de personliga behoven. För privatbruk rekommenderas antingen en dynamisk eller manuella version med den statiska riktar sig främst för kommersiella laddstationer.

Är det obligatoriskt att installera en laddbox med lastbalanserare?

Det finns inga juridiska bestämmelser för närvarande vilka implicerar på att man ska ha en lastbalanserare till en laddbox. Dock rekommenderas det hela som ett led i att gradera sig mot framtida tekniker. Skulle man exempelvis senare i tiden köpa in ett elfordon med en betydligt högre laddeffekt än vad man förfogar över idag kan man utan större bekymmer fortsätta använda den nuvarande laddboxen i och med existensen av lastbalanserare.

När behöver man köpa till en lastbalanserare?

Lastbalanseraren krävs i de fall då hushållet kräver en hög elförbrukning – utöver själva laddningen för elfordonet. Just därför rekommenderar de flesta auktoriserade installatörer sina klienter att inkludera lastbalanserare som en del av utrustningen, framför allt när den existerade säkringen bedöms vara lägre än 32A. Om man inte är helt säker på huruvida man ska investera i en lastbalanserare bör man först och främst rådgöra med den auktoriserade återförsäljaren av laddboxen.

Vad innebär en effektvakt rent konkret?

En "effektvakt" är i själva verket en synonym för "lastbalanserare". Det hela återspeglas således den funktion som säkerställer att elförbrukningen gällande laddboxen i fråga justeras adekvat för att undvika överbelastning av elsystemet. En effektvakt kan även nyttjas med behändighet i bostäder vilka saknar laddboxar, exempelvis i de fastigheter där överbelastning av den existerande huvudsäkringen tenderar att projiceras i form av en återkommande basis.

Går det att komplettera en laddbox med en lastbalanserare i efterhand?

Självklart går det bra att komplettera en laddbox med en lastbalanserare i efterhand. Behovet av en lastbalanserare uppdagas vanligtvis i samband med att man laddar elfordonet, samtidigt som man brukar hushållets apparater. Det hela kan även komma att medföra överbelastningar vilka i sin tur kan resultera att proppen går med jämna mellanrum. Man behöver dock konsultera återförsäljaren i fråga för att ta reda på vilken typ av lastbalanserare som man nyttjas med den existerande laddboxen.

Kundvagn
På evfactory.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och ge dig ytterligare funktionalitet.
Börja skriva för att se produkter du letar efter.
Butik
0 artiklar Varukorg

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösning

Alla laddpaket innehåller allt som behövs 
för en komplett laddlösning (inkl. installation).

Under respektive produkt kan du se exakt vad som ingår i paketet. För att se våra olika paketlösningar klicka på butiken nedan.

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösningen

Alla laddpaket innehåller allt som behövs för en komplett laddlösning.